Elnökségi pályázat

2019 végén a Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) társelnökeinek és
elnökségének mandátuma lejár. Az elnökség határozata alapján a FISZ
elnökségi pályázatot ír ki az elnökségi (társelnöki és elnökségi tag)
posztok betöltésére.

Kedves Tagjaink!                                                                                                            

2019 végén a Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) társelnökeinek és elnökségének mandátuma lejár. Az elnökség határozata alapján a FISZ elnökségi pályázatot ír ki az elnökségi (társelnöki és elnökségi tag) posztok betöltésére.

Az elnökség feladatait a szövetség alapszabálya rögzíti:

2.3.1 Az elnökség a szövetség ügyvezető szerve.

2.3.2 Az elnökség feladata az alapszabály és a közgyűlés határozatainak keretei között a szövetség szakmai és érdekképviseleti tevékenységének összefogása, továbbá gazdálkodási politikájának meghatározása és munkaszervezetének kialakítása.

2.3.3 Az elnökség feladatainak ellátása során dönt mindazon ügyekben, amelyet jogszabály, az alapszabály vagy a közgyűlés határozata nem utal más szerv hatáskörébe. Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a szövetséggel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, a szövetség tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.

2.3.4 A szövetség elnöksége két társelnökből (A és B) és öt elnökségi tagból áll. Az öt elnökségi tag egyike titkári funkciót lát el.

2.3.5 A társelnökök a szövetség általános képviselői. Képviselik a szövetséget harmadik személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok előtt. Összefogják és felelősen irányítják a szövetség tevékenységét, az elnökség munkáját.

2.3.6 A szövetség adminisztratív munkáját a szövetség társelnökei szervezik. A jogszabályok, az alapszabály rendelkezései, valamint a közgyűlés és az elnökség határozatai keretében közvetlenül irányítják a szövetség munkaszervezetét, adminisztratív tevékenységét és a dolgozók tekintetében „B” társelnök gyakorolja a munkáltatói jogokat.

2.3.7 A társelnökök részt vesznek a szövetség szakmai munkájának kidolgozásában, koordinációjában, valamint intenzív kapcsolatot tartanak a tagsággal és a társszervezetekkel.

2.3.8   A társelnökök feladat megosztása:

„A” társelnök

-           ellátja a szervezet vidéki és határon túli képviseletét

-           aktívabb kapcsolatot tart és segíti a vidéki és határon túli tagság munkáját

-           a szépirodalmi, magyar- és világirodalmi műhelyek, rendezvények, szakmai kérdések felelőse

-           a nemzeti pályázatok felelőse

-           szervezi és felügyeli a szervezet hivatalos ügyeit

 

„B” társelnök

-           ellátja a szervezet fővárosi képviseletét

-           aktívabb kapcsolatot tart és segíti a fővárosi tagság munkáját

-           az irodalomtudományi, kritikai műhelyek, rendezvények, szakmai kérdések felelőse

-           a nemzetközi pályázatok felelőse

-           szervezi és felügyeli a szervezet központi kommunikációját

-           a szövetség dolgozói felett gyakorolja a munkáltatói jogokat

2.3.9 A titkár szervezi az elnökség munkáját. A titkárt az elnökség az elnökségi tagok közül egyszerű többséggel választja, mandátuma az elnökségi mandátum lejártáig szól.

2.3.10 „A„ társelnök köteles gondoskodni a szövetség üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, a közgyűlés szabályszerű összehívásáról és megfelelő előkészítéséről, a felügyelő bizottság folyamatos tájékoztatásáról, a bírósági bejelentésekről és a kötelező államigazgatási adatszolgáltatásról, továbbá köteles elkészíteni a szövetség éves pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, valamint évente egyszer jelentést készíteni a közgyűlés részére a szövetség éves tevékenységéről és vagyoni helyzetéről.

2.3.11 Az elnökség a társelnökeit maga választja tagjai közül három éves időtartamra, az elnökség tagjait a jelen alapszabály mellékleteként szereplő közgyűlési jegyzőkönyvben a szövetség tagjainak sorából három éves időtartamra – titkos szavazás útján – választja.

2.3.12 A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Az elnökségi pályázatnak tartalmaznia kell a hét elnökségi tagjelölt rövid szakmai önéletrajzát, legfontosabb publikációik listáját, a megpályázott posztok megjelölését (társelnök és elnökségi tag), legfontosabb egyéni vállalásaikat, és a szövetség irányítására vonatkozó rövid- és hosszútávú közös terveiket. A beérkező pályázatok nyilvánosak, azokat valamennyi tag számára a közgyűlési meghívóval együtt elektronikusan megküldjük.

A szervezet alapszabálya értelmében a közgyűlés az elnökség tagjait titkos szavazással közvetlenül, személyenként választja meg, a társelnököket pedig az elnökség tagjai választják meg maguk közül.  

A pályázatokat postai és elektronikus úton kell benyújtani a 1401 Budapest, Városligeti fasor 1. Pf. 164. és a fiatalirok@gmail.com címen.

A pályázat beadásának határideje 2019. december 15.

 

Budapest, 2019. 11. 04.

 

                                                                                                                                                                                                                                                           Antal Nikolett és KorpaTamás s.k.

                                                                                                                                 társelnökök